BOKSLUT

Arkiv redovisning göteborg

Ditt företags bokslut är en avslutande sammanställning av årets bokföring.

Det visar resultatet av alla de affärshändelser som bokförts under året och summeringen av årets händelser blir företagets resultat vid årets slut. Resultatet är underlag för hur mycket skatt företaget skall betala, visar företagets finansiella status för ägare men kan även vara viktigt för att visa företagets ställning till externa parter.

Hur kan vi på Arkiv hjälpa dig med bokslut? Är man kund hos Arkiv och vi hjälper till med den löpande bokföringen under året så vägleder vi även er under bokslutet. Vi upprättar det bokslut som ditt val av företag kräver, tar fram underlag och upprättar de handlingar som behövs. I samband med bokslut så har vi även en dialog kring resultat och resultatdispositioner. I aktiebolag så är utdelning något som är viktigt för ägarna. Arkiv bistår i att se till att ägarna har bra beslutsunderlag för att kunna fatta korrekta beslut om sitt företag.

Arkiv redovisning paraply
Arkiv redovisning bokslut

FRÅGOR & SVAR

Bokslutet inkluderar resultat- och balansräkningar, årsredovisning samt i vissa fall kassaflödesanalyser.

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under en viss period och resulterar i vinst eller förlust. Balansräkningen avspeglar företagets tillgångar, skulder och eget kapital, vilket ger en ögonblicksbild av dess finansiella ställning. Kassaflödesanalysen redovisar hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten.

 Förutom årsbokslut används även begrepp som årsredovisning, förenklat bokslut, revisionsberättelse och noter när man söker information relaterad till ett företags ekonomiska status. Årsredovisningen kompletterar bokslutet genom att företagets verksamhet och strategi presenteras på ett annat sätt än bara i resultat- och balansräkning. I aktiebolag är årsredovisning obligatorisk, andra bolagsformer kan i vissa fall behöva upprätta en. Revisorsberättelsen är en oberoende granskning av bokslutet utförd av revisorer för att säkerställa dess riktighet och överensstämmelse med redovisningsstandarder. Noterna ger ytterligare förklaringar i årsredovisningen för att öka förståelsen av årets resultat. Sammantaget är bokslutet en viktig del i att bedöma företags ekonomiska hälsa, vilka beslut som tagits under året och vad ledningen tror om framtiden.

När behövs en revisor?

Enligt aktiebolagslagen  krävs idag inte revisor för alla aktiebolag. Det går att läsa mer om det hos Bolagsverket. Ditt bolag måste ha en auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande tre gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Arkiv Redovisning är en auktoriserad redovisningsbyrå. Det innebär att vi kan skriva bokslutsrapport men vi reviderar inte . Behöver du däremot en revisor har vi ett brett nätverk med revisorer vi kan rekommendera.

Vad är skillnaden mellan redovisningskonsult och revisor?

En redovisningskonsult spelar en avgörande roll i det löpande bokföringsarbetet för ett företag. Redovisningskonsulten är delaktig under året, ser till att det finns rätt rutiner, att bokföringen blir korrekt och tydlig och väl avstämd. Redovisningskonsulten är ofta företagsledarens högra hand och bollplank både vad gäller ekonomiska transaktioner och ägarfrågor.

En revisor granskar att affärshändelser är korrekt bokförda och att resultat och balansräkning stämmer med verkligheten. De ger även styrelse och vd ansvarsfrihet. En revisor deltar således inte i det löpande arbetet under året utan har en granskande funktion.  Revisorn är oberoende och objektiv och ett huvudsyfte med revision är att försäkra intressenter, såsom ägare, investerare och myndigheter, om att företagets redovisning är tillförlitlig och avspeglar de verkliga förhållandena.

I de bolag där det av lagkrav krävs revisor så samarbetar redovisningskonsulten och revisorn i samband med att årsbokslut färdigställs och information lämnas till revisor för granskning. Sammanfattningsvis kan sägas att redovisningskonsulten dokumenterar, bokför, upprättar bokslut och årsredovisning och är företagarens högra hand under året, medan revisorn granskar och verifierar färdigställt bokslut. 

Arkiv Redovisning är en auktoriserad redovisningsbyrå. Det innebär att vi har stora krav på oss vad gäller utbildning, rutiner och dokumentation. Vi har även rätt att skriva under bokslutsrapporter. Vi är medlem i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och arbetar enligt Rex, SRF:s standard för redovisningstjänster.

 

Vad är en revision?

En revision är en systematisk oberoende granskning som en revisor utför av en organisations eller företags ekonomiska information, transaktioner och redovisning. Syftet med en revision är att verifiera och säkerställa att företagets finansiella rapportering är korrekt, tillförlitlig och i överensstämmelse med de lagar, standarder och redovisningsprinciper som företaget måste följa. Slutresultatet av en revision är revisionsberättelsen. i den uttalar sej revisorn om årsredovisningen, om den ger en rättvisande bild av ditt företag samt om styrelse och vd kan får ansvarsfrihet.

När skall kontrolluppgifter för ränta och utdelning lämnas in?
Varje kalenderår senast den 31 januari.
Vilket är bäst, aktiebolag eller enskild firma?

Här finns olika svar för olika företag så fråga oss!  Det är givetvis beroende på verksamhet och omfång, men faktorer som risk och personal kan spela in. Kom gärna till oss så förklarar vi de olika skillnaderna och vad det innebär för dig gällande skatter, personligt ansvar, bokföring, bokslut och deklaration.